Nedelja, 10. decembar 2023.

Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je na sednici 8. decembra dao saglasnost na Sporazume između operatora prenosnog sistema Republike Srbije EMS AD i operatora prenosnih sistema Rumunije (Transelektrika), Makedonije (MEPSO), Mađarske (MAVIR), Bugarske, (EAD), Bosne i Hercegovine (NOSBIH) i Hrvatske (HOPS) o postupku i načinu raspodele prava korišćenja prekograničnih kapaciteta i pristupu prekograničnim prenosnim kapacitetima za 2018. godinu.

Organizovanjem zajedničkih aukcija, omogućava se efikasnije korišćenje prekograničnih kapaciteta, u skladu sa evropskim uredbama. Primenom ovih sporazuma se daju veće mogućnosti korisnicima sistema i unapređuju uslovi za razvoj tržišta električne energije u jugoistočnoj Evropi i njegovu integraciju u evropsko tržište. Najznačajniji korak ka integraciji u evropsko tržište načinjen je na granici sa Hrvatskom za koju će Primenom evropskih harmonizovanih alokacionih pravila, godišnje, mesečne i dnevne aukcije realizovati Joint Allocation Office S.A. (JAO) iz Luksemburga preko zajedničke evropske platforme.

Na istoj sednici, Savet Agencije za energetiku Republike Srbije je dao saglasnost na Pravila za raspodelu prekograničnih prenosnih kapaciteta na granicama regulacione oblasti JP EMS, koja će se primenjivati na granicama sa operatorima susednih sistema sa kojima nisu potpisani sporazumi o zajedničkim aukcijama.